Nahrávam...


English shop
Podľa typu AkcieNovinky

Reklamačný poriadok

Stiahnite si: Reklamačný list (.doc)

A) Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.slovanstore.com medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené v zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

B) Reklamačné podmienky

Čl. 1. Záručná doba

1.1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia zakúpeného tovaru spotrebiteľom.

1.2. Zákonná záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov.

1.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.

Čl. 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru v záručnej dobe

2.1. Spotrebiteľ je povinný zakúpený tovar po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady na tovare je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade, keď spotrebiteľ zistí rozpor s objednávkou, ak je dodaný iný tovar, alebo iné množstvo, ako bolo objednané.

2.2. Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa so sprievodnou dokumentáciou k zakúpenému tovaru ( návod na použitie, resp. údržbu).

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené opotrebením pri obvyklom užívaní tovaru, neodborným alebo neoprávneným zásahom v rozpore s dodanou sprievodnou dokumentáciou. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené spotrebiteľom alebo treťou osobou.

2.4. V prípade výskytu vady odstrániteľnej má spotrebiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu jej súčasti. Iba v prípade, že by bezplatná oprava či výmena súčasti nebola úmerná vzhľadom k rozsahu vady, môže žiadať výmenu tovaru. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť.

2.5. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.6. Rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie sa rovnakej vady dvakrát odstraňovanej v rámci uplatnenej reklamácie vyskytne aj tretíkrát, alebo pre výskyt väčšieho počtu vád súčasne (min. 3 rôzne vady) nie je možné tovar riadne užívať.

2.7. Práva zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. 3 Uplatnenie práva zodpovednosti za vady – reklamácia

3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť W&B s.r.o., Bizetova 17, 949 11 Nitra, Slovenská republika.

3.2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste určenom predávajúcim pre uplatnenie reklamácie osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu poštou, resp. prepravnou službou.

3.3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu osobne v mieste pre uplatnenie reklamácie uvedenom v bode 3.1., okrem reklamovaného tovaru je povinný predložiť kópiu faktúry. Predávajúci vystaví spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie.

3.4. V prípade zaslania tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predávajúceho zaslaním kópie faktúry. Ďalej je spotrebiteľ povinný špecifikovať, akým spôsobom sa vada prejavuje a uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje (Čl. 4, bod 4.2.). Pri zaslaní reklamácie predávajúci odporúča použiť reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho, taktiež aj v mieste určenom predávajúcim na uplatnenie reklamácie.

3.5. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”, spolu s uvedením dostatočných kontaktných údajov ( meno, adresa, email, telefónne číslo).

3.6. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného tovaru predávajúci nepreberá žiadne zásielky na dobierku, alebo na náklady predávajúceho.

3.7. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.

3.8. V prípade neoprávnenej reklamácie nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predajca (okrem prípadov opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že zo strany kupujúceho sa jednalo o zneužitie práv).

3.9. V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu spotrebiteľ odovzdá tovar kompletne a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale.

Čl. 4 Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamáciu tovaru, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí predávajúci vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.

4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov stanovených zákonom:

  • opravou,
  • výmenou tovaru za nový tovar,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • poskytnutím primeranej zľavy,
  • výzvou na prevzatie plnenia,
  • odôvodnením zamietnutím reklamácie tovaru, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy na základe jeho odborného posúdenia oprávnenou osobou,
  • zamietnutím reklamácie tovaru, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy s informáciou pre spotrebiteľa, kam môže zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie.

4.3. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodnením zamietnutím k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj kópiu odborného vyjadrenia oprávnenej osoby (autorizovaný servis, znalec, autorizovaná skúšobňa), ktoré obsahuje:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonala odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného tovaru,
c) popis stavu tovaru,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

B) Všeobecné podmienky vybavenia reklamácie kupujúcim, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba

1. Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.slovanstore.com medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, sú upravené v zákone č. 513/1991 Z.z., v platnom znení (Obchodný zákonník).

2. Predávajúci poskytuje na tovar predaný fyzickej osobe – podnikateľovi, alebo právnickej osobe, záručnú lehotu 12 mesiacov.

3. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, sa predávajúci zaväzuje o prijatej reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí – spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný na kontaktný e-mail.

4. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú je možné odstrániť, bude reklamovaný tovar opravený. Pokiaľ nie je možná oprava, a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu reklamovaného tovaru, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

5. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

Nahrávam...